AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

Ogłoszenie – OZE w gminie Jeziorzany.

2020-12-29 21:10

Wójt Gminy Jeziorzany

zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, pn.:  „OZE w gminie Jeziorzany”
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji solarnych, fotowoltaicznych, pomp ciepła i kotłów na biomasę na terenie gminy Jeziorzany.

Szczegóły na stronie – link: BIP – OZE w gminie Jeziorzany

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 4 Energia Przyjazna Środowisku Działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.