PO PC 2014 – 2020

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Wniosek Gminy Jeziorzany został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został jej przyznany grant w wysokości 208.000,00 zł. na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem oraz ubezpieczenia sprzętu dla 80 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

O projekcie:

Wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami;
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

PROCEDURA MONITOROWANIA UTRZYMANIA EFEKTÓW PROJEKTU GRANTOWEGO „WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEGEEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – GRANTY PPGR”
Niniejsza procedura została opracowana w związku z przystąpieniem Gminy Jeziorzany do realizacji projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Projekt zakłada nabycie i przekazanie przez Gminę Jeziorzany sprzętu komputerowego uprawnionym wnioskodawcom.
Sprzęt komputerowy przeznaczony jest na realizację zadania związanego z edukacją zdalną dzieci z rodzin z obszarów dotkniętych skutkami likwidacji Państwowych Gospodarstw Rolnych.
Każda uprawniona osoba otrzymuje sprzęt komputerowy na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy Jeziorzany oświadczenia.
Przekazanie sprzętu jest dokonywane nieodpłatnie na podstawie Umowy darowizny wraz z protokołem zdawczo-odbiorczym.
• Przekazany sprzęt staje się własnością wnioskodawcy, jednakże wnioskodawca jest odpowiedzialny za jego odpowiednie utrzymanie, konserwację, a przede wszystkim użycie zgodnie z przeznaczeniem przez osobę wskazaną w Oświadczeniu dla rodzica/opiekuna prawnego lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletniość.
• Wnioskodawca jest materialnie odpowiedzialny za uszkodzenie czy utratę sprzętu, które nie jest objęte gwarancją lub niewynikające z użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.
Obowiązkiem wnioskodawcy jest składanie w okresach co 6 miesięcy Oświadczeń przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszej procedury.
• Wnioskodawca zobowiązany jest powiadomić Gminę Jeziorzany o okolicznościach mających wpływ na niezachowanie efektów projektu w wymaganym okresie, tj. przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu oraz utrzymania trwałości projektu, np. o zniszczeniu sprzętu, o zmianie miejsca zamieszkania.
• Gmina Jeziorzany ma możliwość żądania okazania sprzętu komputerowego do oględzin stanu technicznego i sprawdzenia jego przeznaczenia przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Jeziorzany.
• Wnioskodawca zobowiązany jest do zwrotu wartości otrzymanego sprzętu komputerowego w przypadku niedotrzymania wymaganego okresu zachowania efektów projektu tj. przez okres 2 lat od zakończenia projektu, w szczególności w przypadku zbycia, wynajęcia, przekazania do użytku osobom trzecim lub nieokazania na żądanie w celu weryfikacji stanu technicznego oraz właściwego przeznaczenia, w terminie wskazanym przez Wójta Gminy Jeziorzany.