AKTUALNOŚCI

Powszechny Spis Rolny 2020

2020-06-15 17:50

Wójt Gminy Jeziorzany – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych w powszechnym spisie rolnym w 2020 r. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Jeziorzany. Powszechny spis rolny odbędzie się w dniach od 1 września 2020 r do 30 listopada 2020 r. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki: 1) być pełnoletnim, 2) zamieszkiwać na terenie Gminy Jeziorzany 3) posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 4) posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 5) nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności: 1) posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS, 2) praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych, 3) pełna sprawność fizyczna, 4) komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność), 5) obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy, 6) posiadanie prawo jazdy kat. B.

Informacje ważne dla osób składających oferty:
1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym, Kandydat na rachmistrza terenowego: a) zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej; o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego; o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego; b) jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60 % poprawnych odpowiedzi; kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
Rachmistrza terenowego powołuje zastępca właściwego Wojewódzkiego Komisarza Spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych.
2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty:
Zał. nr 1 ) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-5 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu)
Zał. nr 2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-6 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).
Zał. nr 3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).
Zał. nr 4) Klauzula informacyjna RODO.
POBIERZ:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

Miejsce składania ofert:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie (pok. nr 12 – I piętro) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu). Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Pan Jerzy Bańkowski, Tel. 81 857 80 01 wew. 105
Uwagi: Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Mariusz Grobel
/-/
Wójt Gminy Jeziorzany