AKTUALNOŚCI, Wójt Gminy

Raport o stanie Gminy Jeziorzany za rok 2019.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Gminy Jeziorzany za 2019 rok i obejmuje podsumowanie działalności Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych w roku poprzednim. Raport stanowi załącznik do niniejszej informacji.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Gminy Jeziorzany dnia 29 czerwca 2020 r. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Gminy Jeziorzany. Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia do Przewodniczącego Rady Gminy pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Gminy Jeziorzany podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Jeziorzany, tj. do dnia 26 czerwca (piątek) 2020 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6. Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańców stanowi załącznik do niniejszej informacji.
RAPORT O STANIE GMINY
FORMULARZ ZGŁOSZENIA