BEZPIECZEŃSTWO, Komunikaty

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 20 stycznia 2023 r.


ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 20 stycznia 2023 r.
w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów
łęczyńskiego, lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego


Na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421 z późn. zm.), zarządza się, co
następuje:
§ 1. Uchyla się rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 grudnia 2022 r.
w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów łęczyńskiego,
lubartowskiego, parczewskiego oraz włodawskiego (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2022 r. poz. 6837).
§ 2. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
na terenie miejscowości wymienionych w § 2 rozporządzenia Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia
17 grudnia 2022 r.
§ 3. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.
Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka