AKTUALNOŚCI, UKRAINA - Україна

Rozporządzenie ws. świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dokument).

Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy. Świadczenie w wysokości 40 zł za osobę dziennie będzie wypłacane na wniosek podmiotów udzielających pomocy uchodźcom.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty, wysokość świadczenia została ustalona w kwocie 40 zł za osobę dziennie. Świadczenie będzie przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania i wyżywienia, ale nie dłużej niż za okres 60 dni i będzie wypłacane z dołu.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypłaty świadczenia, za zgodą wojewody, może zostać przedłużony powyżej 60 dni. Zgoda wojewody może dotyczyć indywidualnych spraw lub grupy podmiotów na obszarze województwa. W indywidualnych sprawach okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony na czas określony, na szczegółowo uzasadniony wniosek podmiotu. W przypadku grupy podmiotów okres wypłaty świadczenia może zostać przedłużony przez wojewodę z urzędu.

Kwota świadczenia będzie mogła zostać podwyższona przez wojewodę w przypadku zapewniania zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przed datą wejścia w życie ustawy lub w przypadku, gdy podmiotem zapewniającym zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy jest  jednostka organizacyjna, osoba prawna albo przedsiębiorca. 

Według rozporządzenia wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w ciągu miesiąca od daty złożenia w urzędzie gminy. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy urzędu gminy.

Świadczenie nie będzie przysługiwało jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Pieniądze nie będą też wypłacane w przypadku podania we wniosku nieprawdziwych informacji.

Rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia wchodzi w życie z dniem 16 marca. W ślad za nim zostanie opublikowane rozporządzenie ustalające wzór wniosku o wypłatę tego świadczenia.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.