AKTUALNOŚCI, Historia samorządu

Życzenia – 27 Maja – Dzień Samorządu Terytorialnego

Wybory do rad gmin i miast w 1990 roku zostały zarządzone na 27 maja przez ówczesnego Prezesa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, uchwałą Sejmu RP z 2000 roku, 27 maja ustanowiono Dniem Samorządu Terytorialnego.

Życzenia

Po co ten Dzień? Przypominamy treść uchwały Sejmu RP sprzed blisko 20 lat ustanawiającą 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 czerwca 2000 r. na 10-lecie odrodzenia polskiego samorządu terytorialnego

Idea odbudowy w Polsce autentycznego samorządu, utworzenia władz terytorialnych zdolnych do samodzielnego określania celów rozwoju lokalnego lub regionalnego, a także prowadzenia własnej polityki w tym zakresie, mogła zmaterializować się dopiero po 1989 roku w Odrodzonej Polsce, kiedy rozpoczął się proces reformowania ustroju państwa, decentralizacji władzy i stopniowego przekazywania jej w ręce obywateli – wspólnotom terytorialnym.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze w pełni demokratyczne wybory samorządowe do rad gmin i miast, które były równocześnie pierwszymi w pełni wolnymi wyborami w Polsce po II wojnie światowej.

Był to przełomowy moment tworzący struktury suwerennej III Rzeczypospolitej w oparciu o zasadę pomocniczości. Dotychczasowa determinacja władz lokalnych spowodowała znaczne przeobrażenie gmin polskich oraz poprawienie usług publicznych.

Osiem lat później zakres ważnych społecznie przemian ustrojowych państwa został poważnie rozszerzony. Wprowadzono dodatkowo na poziomie lokalnym samorządowy powiat, a na poziomie regionalnym – samorządowo-rządowe województwo.

Dziś w działalności samorządu terytorialnego ma swój bezpośredni i pośredni udział wiele tysięcy obywateli, co jest podstawą demokratycznego państwa i społeczeństwa obywatelskiego.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraża uznanie i szacunek ludziom, którzy podjęli trud działania dla wspólnego dobra a szczególnie radnym, wójtom gmin, burmistrzom i prezydentom miast, starostom i marszałkom oraz pracownikom samorządowym, a także członkom ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych związków i stowarzyszeń samorządowych.

Szczególne wyrazy podziękowania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej kieruje pod adresem twórców idei „Samorządnej Rzeczpospolitej”, a także senatorów i posłów oraz ekspertów, którzy w sposób szczególny przyczynili się do reaktywowania w 1990 roku polskiego samorządu.

Z perspektywy 10 lat widać, że mimo trudnych warunków, w których przyszło im działać, samorządy spełniają pokładane w nich nadzieje a dla budowy silnego państwa szczególne znaczenie mają dorobek pokoleń, lokalne więzi, patriotyzm, samoorganizacja, ciągła praca, samodoskonalenie i służba ludziom.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej deklaruje wolę wspierania rozwoju idei samorządności i umacniania samorządu terytorialnego w Polsce. Sejm ustanawia dzień 27 maja Dniem Samorządu Terytorialnego.