PO RYBACTWO I MORZE 2014-2020

Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury – koniec prac, umowa zrealizowana.

Gmina Jeziorzany zrealizowała projekt pn. „Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury” na podstawie umowy (nr 00170-6523.2-SW0310219/22/23) zawartej z Województwem Lubelskim z siedzibą w ul. Grottgera 4, 20-029 Lublin reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego, w imieniu którego działają:

  1. Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  2. Adrian Górski – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Tytuł operacji: Budowa Parku Rekreacji w Przytocznie – wykonanie strefy streetworkoutu i małej architektury.

Cel: Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej obszaru objętego LSR poprzez budowę Parku Rekreacji w Przytocznie.

Miejsce realizacji: województwo lubelskie, powiat lubartowski, gmina Jeziorzany, miejscowość Przytoczno, działki 3/61 i 3/62 – obręb PRZYTOCZNO-PGR


W ramach prowadzonego postępowania krajowego, w trybie podstawowym: link (https://jeziorzany.ezamawiajacy.pl/pn/jeziorzany/demand/notice/public/103388/details) Gmina Jeziorzany wybrała ofertę firmy STEELCORE Sp. z o.o., ul. Zwierzyniecka 14M, 37-500 Jarosław. Oferta złożona przez ww. Wykonawcę nie podlega odrzuceniu i uzyskała największą liczbę punktów, tj. 100 pkt. w oparciu o kryteria oceny ofert określone w treści SWZ.

Dnia 28 września br. umowa pomiędzy stronami, Gminą Jeziorzany i STEELCORE została podpisana.

Wartość zadania, zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą – 159 569,13 zł (brutto)

Przedmiot zamówienia obejmował w szczególności:

1) Wykonanie placu ze stołami do gier i streetworkout (Komplet zawiera zakup z
dostawą i usługą montażu następujących elementów: zestawu do
streetworkoutu, stołu do gry w tenisa stołowego, stołu do gry w piłkarzyki, stołu
do gry w szachy, ławkę młodzieżową, tablicę z regulaminem placu.
2) Wykonanie nawierzchni bezpiecznej żwirowej. W ramach zadania zostaną
wykonane następujące prace: wykopy ziemne w gruncie i wyłożenie geowłókniny,
wykonanie nawierzchni żwirowej, ułożenie obrzeży betonowych.
3) Doposażenie parku w obiekty małej architektury, na które składają się dostawa i
montaż następujących elementów: pergoli drewnianej, parkletu drewnianego,
biblioteczki społecznej, huśtawki oraz hamaków.
4) Wykonanie tablicy informacyjno-promocyjnej.

Kwota pomocy z umowy o dofinansowanie przyznana dla całej operacji – 156 417,00 zł

Koszty całkowite operacji – 158 372,43 zł

Kwota pomocy dla operacji – 134 616,57 zł

Wkład własny Gminy Jeziorzany – 20 192,49 zł

Zdjęcia poniżej – stan aktualny.