Komunikaty, Ochrona środowiska

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków od 1 lipca 2021 roku.

Od 1 lipca 2021 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego nakłada na właścicieli i zarządców budynków obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 

Wszystkie regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Deklaracje będzie można składać:

  • przez internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu
  • w formie papierowej –  wysłać listem poleconym albo złożyć bezpośrednio w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku (Urząd Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany, jeśli budynek znajduje się na terenie gminy Jeziorzany)

 Czas na złożenie deklaracji to:

  • 12 miesięcy – dla istniejących źródeł ogrzewania, liczone od 1 lipca
  • 14 dni – w przypadku nowych źródeł ogrzewania liczone od ich pierwszego  uruchomienia.

Deklaracja zawiera następujące informacje:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy;
5) adres e-mail.

Za niezłożenie deklaracji w terminie grozi kara grzywny, ale nie będzie ona naliczana automatycznie. W przypadku osób, które nie złożyły deklaracji w wymaganym terminie ma być stosowana zasada „czynnego żalu”. To oznacza, że jeśli deklaracja wpłynie po terminie, a  wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie mieli wiedzy o braku tego zgłoszenia, to kara nie będzie naliczana. 

W systemie zawarta będzie również informacja o stanie energetycznym budynków, a także otrzymanych formach wsparcia udzielanych ze środków publicznych. Obecnie dotacje realizowane są w ramach różnych programów takich jak Czyste Powietrze, Mój Prąd czy też środki samorządowe przeznaczone na walkę z lokalnym zanieczyszczeniem środowiska. Poprzez brak wymiany informacji dotyczących wsparcia inwestycji istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowania z kilku zupełnie różnych źródeł co skutkować może wielokrotnym finansowaniem oraz defraudacją środków publicznych przez inwestorów.

Więcej informacji poniżej:

Link do strony Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (tam również odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz potrzebne formularze) – https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Ulotka – do pobrania poniżej.