AKTUALNOŚCI

Dodatek do ogrzewania dla podmiotów wrażliwych.

Przysługuje podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw:

  1. które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
  2. których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB), o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
    o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Lista podmiotów wrażliwych:
– podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
– jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
– noclegownie albo ogrzewalnie,
– jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
– podmioty systemu oświaty,
– podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
– podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy,
– kościoły lub inne związki wyznaniowe,
– podmioty prowadzące działalność kulturalną,
– podmioty prowadzące działalność archiwalną,
– ochotnicze straże pożarne,
– placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub  osobom w podeszłym wieku,
– rodzinne domy pomocy,
– centra integracji społecznej,
– kluby integracji społecznej,
– warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej,
– organizacje pozarządowe,
– spółdzielnie socjalne.

Podmioty te posiadają siedzibę oraz miejsce prowadzenia swojej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania ww. podmiotów.

W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych złożyła więcej niż jedna osoba uprawniona do reprezentowania ww. podmiotów, dodatek jest przyznawany na podstawie wniosku, który został złożony jako pierwszy.

Dodatek dla podmiotów wrażliwych ustala się zgodnie ze wzorem:

D = (Zk – Skp) x 0,4

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zawiera obliczenia wykonane na podstawie wzoru, o którym mowa w ust. 5. Do wniosku załącza się oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialne za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotów, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4, a także dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń, o których mowa w ust. 5.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych (do pobrania w załączniku) należy złożyć do dnia 30 listopada 2022 r. w Urzędzie Gminy Jeziorzany, piętro I, Sekretariat. Wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.