AKTUALNOŚCI, Oświata

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – materiały.

Informacja dla pracodawców ubiegających się o zwrot dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.


W myśl art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:

  1. pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
  2. młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem – egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem – egzamin zawodowy;

  • młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1.

PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA ZOSTAŁO UZALEŻNIONE OD STATUSU PRACODAWCY I RODZAJU EGZAMINU ZDAWANEGO PRZEZ MŁODOCIANEGO

Dofinansowanie przysługuje, jeżeli młodociany kształcący się u pracodawcy:

  • będącego rzemieślnikiem – zdał egzamin czeladniczy, tj. przeprowadzony przez Izbę Rzemieślniczą/ Cech,
  • innego niż rzemieślnik – zdał egzamin zawodowy, tj. przeprowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Rzemieślnikiem jest:

  1. osoba fizyczna, która we własnym imieniu i na własny rachunek, z udziałem pracy własnej, wykonuje działalność gospodarczą, na podstawie dowodu kwalifikacji zawodowych i z ich wykorzystaniem – jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców
  • osoby fizyczne będące wspólnikami spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej – jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU

Jednym z warunków przyznania dofinansowani kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu, instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

W przypadku, o którym mowa w pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

            a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum             uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

            b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej    lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

            a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum             technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

            b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum             uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

            c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

            a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni           staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

            b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej           czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000,00 ZŁ

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

 Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim w postaci obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym  i wojewódzkim rynku pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje instruktora,

2) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

3) kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające zdanie tego egzaminu przez młodocianego,

4) w przypadku rozwiązania umowy zawartej w celu przygotowania zawodowego przed upływem terminu, na jaki została zawarta – kopię świadectwa pracy,

5) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

6) oświadczenie o korzystaniu/nie korzystaniu z pomocy de minimis, pomocy de minimis w rolnictwie ipomocy de minimis w rybołówstwie (wymagane jest oświadczenie dotyczący wszystkich sektorów, w których można otrzymać pomoc)

7) klauzula informacyjna RODO,

8) oświadczenia o braku naruszenia ograniczeń, nakazów i zakazów związanych z COVID-19.

Wymienione wyżej dokumenty są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Gminy Jeziorzany.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami o zawarciu umowy w celu przygotowania zawodowego pracodawca powinien poinformować wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, co umożliwi prawidłowe zaplanowanie środków na wypłatę dofinansowania. Wzór zawiadomienia jest udostępniony do pobrania ze strony internetowej Gminy Jeziorzany.


Materiały do pobrania – poniżej: