AKTUALNOŚCI

Gmina Jeziorzany realizuje projekt „Nowe szanse dla edukacji w gminie Jeziorzany”

Gmina Jeziorzany realizuje projekt „Nowe szanse dla edukacji w gminie Jeziorzany” – projektnr FELU.10.03-IZ.00-0180/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Gmina Jeziorzany realizuje projekt „Nowe szanse dla edukacji w gminie Jeziorzany” – projekt  nr FELU.10.03-IZ.00-0180/23, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027, Priorytetu X Lepsza edukacja, Działania 10.3 Kształcenie ogólne.

Całkowita wartość projektu to 666 951,25 zł, w tym dofinansowanie 598 051,25 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 566 908,56 zł. 

Głównym celem proj. jest wspieranie uczniów Szkoły Podstawowej Przytocznie w równym dostępie do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia poprzez realizację w placówce programu rozwojowego obejmującego objęcie wsparciem 110uczniów (60K, 50M) w ramach zajęć rozwijających z programowania, matematyki języka angielskiego, robotyki, zajęć rozwijających kompetencje społeczno-emocjonalne, zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe w ramach pracowni sensorycznej oraz zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery oraz 25 nauczycieli (22K, 3M) w ramach szkoleń i studiów podyplomowych oraz doposażenie placówki i dostosowanie jej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami w okresie 01.01.2024 do 30.06.2026r.

Udział w projekcie wyrówna dostęp dzieci i młodzieży z terenów wiejskich do usług edukacyjnych o wysokiej jakości oraz pozwoli na przełamanie barier w zakresie mobilności edukacyjnej (zajęcia realizowane w miejscu ich zamieszkania, bez konieczności dojazdu do większych ośrodków) oraz zwiększy dostępność dla osób niepełnosprawnych – w ramach wdrażanych działań przewidziano możliwość skorzystania z szeregu usług dostępowych, jak tłumacz języka migowego, skorzystanie z pętli indukcyjnej, pomoc asystenta osoby niepełnosprawnej, zapewnienie dowozu dla osób niepełnosprawnych, biuro projektu pozbawione barier architektonicznych.

Projekt jest skierowany do SP w Przytocznie położonej na terenach wiejskich (tj. na terenach DEGURBA3), 110 (60K, 50M) uczniów i 25 nauczycieli (22K/3M). Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte 8 osoby z niepełnosprawnościami (7M,/1K) i 2uczniów (2K) z Ukrainy (spoza UE). Okres realizacji projektu: 01.01.2024-30.06.2026. Założone działania w projekcie. zajęcia wyrównujące z matematyki, j. polskiego oraz zakup wyposażenia, zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z j. angielskiego, programowania i robotyki wraz zakupem wyposażenia do prowadzenia zajęć, realizacja pracowni sensorycznej wraz z wyposażeniem, realizacja zajęć społeczno-emocjonalnych, dostosowanie budynku SP do potrzeb ON, realizacja zajęć w ramach Szkolnego Ośrodka Kariery oraz zakup wyposażenia oraz kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla nauczycieli. Wszystkie zaplanowane działania i formy wsparcia wynikają z przeprowadzonej w 04.2023r Szkole Podstawowej w Przytocznie i zatwierdzonej przez organ prowadzący diagnozy potrzeb edukacyjnych, z której wynika największe zapotrzebowanie na zajęcia dodatkowe: wyrównujące i rozwijające zainteresowania uczniów oraz wsparcia nauczycieli z obszarów terapii oraz zielonej transformacji.

Rezultaty projektu:

  • 1 szkół objętych wsparciem
  • 110 uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne objętych wsparciem
  • 25 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty objętych wsparciem
  • 96 uczniów uczestniczących w doradztwie zawodowym
  • 99 uczniów, którzy nabyli kwalifikacje po opuszczeniu programu
  • 23 przedstawicieli kadry szkół i placówek systemu oświaty, którzy uzyskali kwalifikacje po opuszczeniu programu
Pliki do pobrania