AKTUALNOŚCI

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym. Konkurs trwa – złóż wniosek.

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym…

Pandemia COVID-19 pokazała wiele problemów, a jednym z nich jest nauka zdalna na terenach popegeerowskich. Ujawniła ona deficyt sprzętu komputerowego czy utrudnienia w dostępie do Internetu co wpłynęło na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci. Projekt „Granty PPGR” stawia za cel wyeliminowanie tych ograniczeń.

Strona projektu:

https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Zanim złożycie Państwo wniosek proszę o przeczytanie pytań i odpowiedzi:

https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/granty-ppgr-w-pytaniach-i-odpowiedziach

Wnioski (do pobrania poniżej) można składać osobiście w sekretariacie (I piętro) Urzędu Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, Jeziorzany; za pomocą środków komunikacji elektronicznej (mail, epuap), wysyłając na adres urzędu pocztą tradycyjną.

Po pozytywnej weryfikacji i akceptacji wniosku mieszkańcy będą mogli otrzymać zakupiony przez Gminę Jeziorzany sprzęt:

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Gmina Jeziorzany na etapie zbierania wniosków zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji poprzez okazanie dokumentów poświadczających pracę członka najbliższej rodziny (dziadek, babcia, pradziadek, prababcia) w państwowym gospodarstwie rolnym (PGR). Wymienieni członkowie rodziny zamykają katalog osób, które mogą okazać się pracą w byłych PGR-ach, ze względu na czas jaki upłynął od likwidacji tych gospodarstw.

Udział w projekcie mogą wziąć uczniowie, w tym uczniowie szkół średnich (studenci nie są objęci tym projektem) – jeśli są to osoby niepełnoletnie, w ich imieniu oświadczenie składa rodzic lub opiekun prawny (wnioski do pobrania poniżej).

W skrócie:

  • Projekt przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży pobierającej nauki w roku szkolnym 2021/2022 (dzieci i młodzież szkolna – nie dotyczy studentów i dzieci, które uczą się w przedszkolu), które: mieszkają w miejscowości, w której działało PPGR (lub na terenie gminy Jeziorzany – w innych miejscowościach).
  • są spokrewnieni w linii prostej z osobą, która pracowała w PPGR (w Przytocznie) (linia prosta to m.in. – rodzice, dziadkowie, pradziadkowie).
  • przejdą pozytywną weryfikację KOWR (Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Odział Terenowy w Lublinie).

Warunki powyższe muszą zostać spełnione łącznie.

Nabór trwa od 20 października 2021 r. do 29 października 2021 r.

O wynikach konkursu poinformujemy.

Wójt Gminy Jeziorzany

Mariusz Grobel

Do pobrania: