AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Informacja Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2020 r.

2020-12-23 18:19

INFORMACJA WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 22 grudnia 2020 r.
Na podstawie art. 46 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845, z późn. zm.) informuję, że z dniem 28 grudnia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 2316) wskazujące
ograniczenia, obowiązki i nakazy w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.
W wyżej wymienionym rozporządzeniu ustalono m.in.:
– całkowity zakaz przemieszczania się osób znajdujących się na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej od dnia 31 grudnia 2020 r. od godz. 19:00 do dnia 1 stycznia 2021 r.
do godz. 6:00 (z wyjątkiem wykonywania czynności służbowych, zawodowych
lub wykonywania działalności gospodarczej, oraz zaspokajania niezbędnych potrzeb
związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego);
– do dnia 17 stycznia 2021 r. w obiektach handlowych lub usługowych, w tym w parkach
handlowych, o powierzchni sprzedaży lub świadczenia usług powyżej 2 000 m2:
a) zakaz handlu detalicznego, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 1
ww. rozporządzenia,
b) zakaz prowadzenia działalności usługowej dla właścicieli lub najemców powierzchni
usługowej, z włączeniami o których mowa w § 10 ust. 24 pkt 2 ww. rozporządzenia,
c) prowadzenia handlu detalicznego lub działalności usługowej na wyspach handlowych.
W chwili wejścia w życie ww. rozporządzenia utraci moc rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 2132).
PN-VII.0520.75.2020


WOJEWODA LUBELSKI
/-/
Lech Sprawka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r.