RPO WL 2014-2020

Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany – biblioteka w Jeziorzanach.

Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany – biblioteka w Jeziorzanach

Nazwa beneficjenta – GMINA JEZIORZANY

Wartość projektu – 1 558 463,28 zł

Dofinansowanie z UE – 1 197 123,88 zł

Województwo lubelskie, powiat lubartowski.

Program – Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie – 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne

Fundusz – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Perspektywa – 2014-2020

Projekt „Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany – biblioteka w Jeziorzanach” polega na remoncie i modernizacji obiektu infrastruktury kultury w miejscowości Jeziorzany. Celem głównym projektu jest zachowanie i wzmocnienie potencjału kulturowego charakterystycznego dla gminy Jeziorzany. Zakres projektu: opracowanie studium wykonalności, opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane – modernizacja budynku (branża budowlana, sanitarna i elektryczna), zakup wyposażenia niezbędnego do funkcjonowania obiektu, nadzór inwestorski, promocję, zarządzanie.

Obiekt pozwoli na upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu, promocję aktywnego korzystania z dóbr i zasobów kultury. Odnowiony budynek stanie się lokalną atrakcją o charakterze turystycznym. Grupą docelową projektu będą mieszkańcy Gminy Jeziorzany oraz inne osoby korzystające z odnowionej infrastruktury – turyści. Realizacja danego projektu pozytywnie wpłynie na otoczenie społeczno-gospodarcze gminy Jeziorzany i powiatu lubartowskiego. Cały zmodernizowany obiekt będzie wykorzystywany w minimum 80 % w skali roku lub powierzchni jego infrastruktury, do celów związanych z upowszechnianiem kultury. Wszystkie pomieszczeni w modernizowanym obiekcie, będą wykorzystywane do prowadzenie działalności związanej z działalności kulturalną instytucji w sposób bezpośredni – pomieszczenia na parterze budynku.

W części piwnicznej zlokalizowano zaplecze magazynowe oraz pomieszczenia techniczne które są niezbędne do funkcjonowania budynku jako całości.

W Centrum Spotkań w gminie Jeziorzany – biblioteka w Jeziorzanach, stworzy odpowiednią bazę lokalową i zaplecze techniczne do organizowania działalności różnych klubów zainteresowań np. Koła Gospodyń Wiejskich, Dyskusyjny Klub Książki, Klub Koneserów Kina, Akademia Pani Bajki itp…

Więcej informacji:

https://mapadotacji.gov.pl/projekty/758341/

Projekt „Utworzenie centrum spotkań w gminie Jeziorzany – biblioteka w Jeziorzanach” realizowany w ramach Osi Priorytetowej 7 OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.