RPO WL 2014-2020

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany.

Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany”, w odpowiedzi na konkurs nr  RPLU.05.05.00-IZ.00-06-001/19, Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5 Promocja Niskoemisyjności w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany

Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna

Działanie: 5.5  Promocja niskoemisyjności

Wartość Projektu:

Koszty kwalifikowane projektu:

Kwota dofinansowania:


Dnia 24 kwietnia 2023 roku zawarto umowę pomiędzy stronami. W ramach prac przewidziano realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Jeziorzany”. Termin zakończenia wykonywania przedmiotu umowy – do 6 miesięcy od daty zawarcia umowy. Za wykonanie przedmiotu umowy na podstawie złożonej oferty łączne wynagrodzenie kosztorysowe, powykonawcze dla Wykonawcy zadania wyniesie brutto 874.800,60 PLN.

INWESTOR – ZAMAWIAJĄCY

Gmina Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany

WYKONAWCA

Igpol Iga Olszanowska z siedzibą w 21-500 Biała Podlaska, ul. Orzechowa 44 lok. 31, NIP 537 205 62 93


O projekcie.

Głównym celem projektu jest ochrona środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie tzw. niskiej emisji na terenie Gminy Jeziorzany. Cel główny zostanie zrealizowany poprzez podjęcie działań koncentrujących się na obniżeniu szkodliwej emisji CO2 na obszarze Gminy Jeziorzany, zmierzających do poprawy efektywności energetycznej poprzez montaż 306 opraw oświetlenia zewnętrznego. Realizacja projektu pozwoli również zwiększyć bezpieczeństwo na drogach w gminie. Powyższy cel jest opisem przyszłego stanu rzeczy, jest konkretny, mierzalny, osiągalny, realistyczny i określony w czasie. Cel główny jest spójny z celem Dział. 5.5, którym jest realizacja zadań przyczyniających się do wypełnienia zobowiązań wynikających z tzw. pakietu energetyczno-klimatycznego UE oraz Strategii Europa 2020. W wyniku realizacji celu gł. nastąpi:

– zwiększenie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez
ograniczenie emisji zanieczyszczeń;

-unowocześnienie i zwiększenie konkurencyjności regionu – zwiększenie efektywności energetycznej oświetlenia zewnętrznego -poprawa jakości życia mieszkańców Gminy;

-ograniczenie zużycia
surowców.


Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

Zakres inwestycji: Wymiana wysięgników, opraw z instalacją zabezpieczeń oraz 306 szt. opraw LED, Instalacja 2 szt. opraw solarnych OZE – doświetlenie przejścia dla pieszych, Instalacja kompleksowego systemu inteligentnego sterowania – sterowanie grupowe opraw. Średni poziom redukcji mocy – 25%. Oprawy oświetleniowe, gdzie instalowany będzie system inteligentnego sterowania oświetleniem, zlokalizowane są na terenie całej Gminy Jeziorzany, w miejscowościach: Blizocin, Jeziorzany, Krępa, Przytoczno, Skarbiciesz, Stoczek Kocki, Walentynów, Wola Blizocka. Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy Jeziorzany. Zakres projektu wynika z aktualnego planu gospodarki niskoemisyjnej przyjętego Uchwałą Rady Gminy nr VII/23/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 114,07 Mg/rok, liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych – 306 szt.


Projekt „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Jeziorzany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 5. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 promocja niskoemisyjności.