AKTUALNOŚCI, Ochrona środowiska

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza nabór w trybie ciągłym wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest Część 2) Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” realizowanego w latach 2023-2027.

Cel programu:

Unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych należących do beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Beneficjenci:

W ramach Programu dofinansowanie w formie dotacji udzielane będzie jednostkom samorządu terytorialnego (dalej: JST) i ich związkom działającym na rzecz  beneficjentów Działania A1.4.1 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, którym Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wypłaciła i rozliczyła środki, na realizację przedsięwzięcia związanego z wymianą pokrycia dachu na budynku/budynkach krytych materiałem zawierającym azbest.

Budżet: do kwoty 23 000 000,00 zł.

Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest, realizowane w gospodarstwach rolnych.

Koszty kwalifikowane:

  1. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie wydatki w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest.
  2. WFOŚiGW pokrywa koszty poniesione i udokumentowane przez JST po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. Jednocześnie przedsięwzięcie nie może zostać zakończone do dnia podjęcia przez Zarząd Funduszu decyzji o przyznaniu dotacji.
  3. Za datę zakończenia zadania uznaje się datę przekazania materiałów zawierających azbest na składowisko, określoną w ostatniej karcie przekazania odpadów.
  4. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć iloczynu 700 zł i sumy całkowitego efektu ekologicznego, wyrażonego w Mg unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest.

Więcej informacji pod adresem:

https://www.wfos.lublin.pl/aktualnosci/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-przedsiewziec-z-zakresu-usuwania-wyrobow-zawierajacych-azbest-7.html