Komunikaty

Obwieszczenie Marszałka Województwa.

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.), zawiadamiam
1) o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, zwanego dalej „Projektem”,
2) o wyłożeniu w dniu 17 marca Projektu do publicznego wglądu w siedzibie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. M. Curie –
Skłodowskiej 3, 20-029 Lublin, w pokoju nr 5.513, w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30,
3) o umieszczeniu w dniu 17 marca Projektu na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie www.lubelskie.pl w zakładce: Rolnictwo > Łowiectwo i ochrona zwierząt.
Uwagi do Projektu mogą być składane w formie pisemnej na adres: Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin lub w postaci elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, z późn. zm.), opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufania ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, w terminie od 18 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. (decyduje data wpływu).
Uwagi do Projektu może wnieść każdy właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości objętej Projektem wraz z:
1) dokumentem potwierdzającym prawo własności lub prawo wieczystego
użytkowania nieruchomości objętej Projektem,
2) określeniem położenia nieruchomości objętej Projektem poprzez wskazanie jej numeru i obrębu ewidencyjnego.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Marszałek Województwa Lubelskiego.
Uwagi złożone po dniu 9 kwietnia pozostawione zostaną bez rozpatrzenia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Jarosław Stawiarski