Komunikaty

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), art. 39 pkt 1, art. 40 i art. 41, w związku z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Jeziorzany Uchwały Nr XXIV/120/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany.

            Zakres zmiany planu obejmuje obszar gminy Jeziorzany w granicach administracyjnych,  przedstawiony na załączniku graficznym do wyżej wymienionej uchwały, który dostępny jest do wglądu w Urzędzie Gminy Jeziorzany oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jeziorzany pod adresem: https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl.

            Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego oraz prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w terminie do dnia 20 czerwca 2021 r.

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy wniosek.


               Urząd Gminy Jeziorzany informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych w związku z procedurą planistyczną sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie jest Wójt Gminy Jeziorzany, ul. Rynek 22, 21-146 Jeziorzany, adres e-mail: [email protected].
 • Powołano Inspektora Ochrony Danych, który chętnie pomoże Państwu we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected] oraz pisemnie na adres siedziby Administratora.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jeziorzany oraz związaną z tym procedurą planistyczną. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz zgoda na takie działanie.
 • Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione osobom opracowującym projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (w tym projektantowi), organom opiniującym i uzgadniającym projekt zmiany planu miejscowego, radnym Gminy Jeziorzany oraz wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych z administratorem.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonania czynności i odbioru dokumentów oraz zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Oznacza to, że materiały są przechowywane 25 lat od roku następnego po zakończeniu sprawy, a następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przechowywane wieczyście.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku jednak żądania informacji o źródle danych (art. 15 ust. 1 lit. g RODO), prawo to podlega ograniczeniu, jeżeli wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane pozyskano – art. 8a ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (np. w celu kontaktu) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone.
 • Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa, a odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
 • Inne niezbędne informacje: Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany jedynie do kontaktu w służbowych celach informacyjnych lub wyjaśnienia.