AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 15 marca 2021 r.

Jeziorzany, dnia 3 marca 2021 r.

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 15 marca 2021 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się  XXVII Sesja Rady Gminy Jeziorzany.

Porządek obrad

1 Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji wyłożonego do wglądu.

4. Informacja z działalności PSP w Lubartowie.

5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

6. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Jeziorzanach za rok 2020.

7. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w  Jeziorzanach za 2020 rok.

8. Sprawozdanie z działalności stałych komisji Rady Gminy Jeziorzany za rok 2020.

9. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

10. Informacje Przewodniczącego Rady.

11. Pytania i wnioski w sprawach bieżących.

12. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jeziorzany na rok 2021;

b) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1432L (Przytoczno-Walentynów)” – dokumentacja projektowa,

c) przyjęcia Diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych,

d) przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Jeziorzany na lata 2021-2030,

e) zmiany uchwały w sprawie Regulaminu czystości i porządku w Gminie Jeziorzany,

f) aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Jeziorzany na lata 2017-2023,

g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

h) przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jeziorzany na rok 2021,

i) uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2023,

j) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

13. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski.

14. Zamknięcie obrad.