AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 29 czerwca 2023 r.

OGŁOSZENIE

O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu  29 czerwca 2023 r.  o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się XLVIII Sesja Rady Gminy Jeziorzany.

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji wyłożonego do wglądu.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja BS w Łukowie F/Jeziorzany o działalności banku.
 6. Informacje Przewodniczącego Rady.
 7. Przedstawienie protokołu Komisji Rolnej Rady z objazdu dróg gminnych.
 8. Pytania i wnioski w sprawach bieżących.
 9. Raport o stanie Gminy Jeziorzany za 2022 rok:
 10. a)       debata nad przedstawionym raportem,
 11. b)      rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Jeziorzany za 2022 rok.
 12. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Jeziorzany za 2022 rok:
 13. a)       opinie stałych komisji Rady Gminy Jeziorzany w sprawie sprawozdań: finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Jeziorzany za 2022 rok,
 14. b)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie przedłożonego przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją
  o stanie mienia komunalnego,
 15. c)       wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeziorzany za 2022 rok,
 16. d)      opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej,
 17. e)       rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Jeziorzany za 2022 rok,
 18. f)       rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jeziorzany z tytułu wykonania budżetu Gminy Jeziorzany za 2022 rok.
 19. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 20. zmiany uchwały budżetowej Gminy Jeziorzany na 2023 r.,
 21. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 22. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski.
 23. Zamknięcie obrad.