AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Ogłoszenie o Sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 30 sierpnia 2021 r.

Jeziorzany, dnia 20 sierpnia 2021 r.

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) zawiadamiam, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Jeziorzany.

Porządek obrad

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji wyłożonego do wglądu.

4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Informacje Przewodniczącego Rady.

6. Pytania i wnioski w sprawach bieżących.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy Jeziorzany z realizacji Programu współpracy Gminy Jeziorzany z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2020 rok.

8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Jeziorzany na 2021 r.,

b) dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej,

c) wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Lubartowskiemu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej Nr 1435L na długości około 1,4 km”,

d) ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jeziorzany,

e) wprowadzenia zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jeziorzany,

f) przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o dodatek mieszkaniowy,

g) określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeziorzany na rok szkolny 2021/2022.

9. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski.

10. Zamknięcie obrad.