AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Jeziorzany w dniu 31 maja 2021 r.

Jeziorzany, dnia 20 maja 2021 r.

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 maja 2021 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się  XXVIII Sesja Rady Gminy Jeziorzany.

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji wyłożonego do wglądu.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady.
 6. Pytania i wnioski w sprawach bieżących.
 7. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020.
 8. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 9. wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Jeziorzany na rok 2021,
 10. zmiany uchwały w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jeziorzanach.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.