AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY w dniu 9 września 2022 r.

OGŁOSZENIE O SESJI RADY GMINY JEZIORZANY

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)  zawiadamiam, że w dniu 9 września 2022 r. o godz. 900 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej – Centrum Spotkań w Jeziorzanach, odbędzie się  XXXIX Sesja Rady Gminy Jeziorzany.

Porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji wyłożonego do wglądu.
 4. Sprawozdanie Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacje Przewodniczącego Rady.
 6. Pytania i wnioski w sprawach bieżących.
 7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
 8. zmiany uchwały budżetowej Gminy Jeziorzany na 2022 r.,
 9. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jeziorzany na rok szkolny 2022/2023,
 10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu nieruchomości położonych przy ul. Blizockiej 31 w Jeziorzanach z dotychczasowymi najemcami na czas oznaczony do 3 lat.
 11. Odpowiedzi na zgłoszone pytania i wnioski.
 12. Zamknięcie obrad.