AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Ogłoszenie Starosty Lubartowskiego.

2020-12-08 09:07

OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 24a ust. 4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  (Dz.U. z 2020 r,  poz. 276 ze zm.).
Starosta Lubartowski
informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej projektu operatu opisowo–kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obszaru obrębów ewidencyjnych:  0001 – Blizocin, 0002 – Jeziorzany, 0003 – Krępa, 0004 – Nowiny Przytockie, 0005 – Przytoczno, 0006 – Przytoczno PGR, 0007 – Skarbiciesz,  0008 – Skrawki, 0009 – Stoczek Kocki, 0010 – Walentynów,  0011 – Wola Blizocka  wchodzących w skład  jednostki ewidencyjnej 060804_2 Jeziorzany.

Wyłożenie nastąpi w okresie od dnia 15 grudnia 2020 r. do dnia 23 grudnia 2020 r. następnie od dnia 28 grudnia 2020 r. do 30 grudnia 2020 r.  oraz od dnia 4 stycznia 2021 r.  do 11  stycznia 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.30, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie przy ul. Słowackiego 8 , pokój nr 23 – parter  (wejście główne i na prawe skrzydło budynku). Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania wyjaśnić niezgodności ze stanem faktycznym, a także wyeliminować ewentualne błędy i omyłki.
Po zakończeniu wyłożenia, upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Lubartowie, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ww. ustawy, przy udziale przedstawicieli wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.

Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Lubartowskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.
Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące.
Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Starosta  Lubartowski
/-/
Ewa  Zybała


Zasady przyjmowania interesantów w Starostwie Powiatowym w Lubartowie

Zgodnie z § 1 zarządzenia Nr 24/20 Starosty Lubartowskiego z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym w Lubartowie ograniczeń  w wykonywaniu zadań w okresie stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, wydanego w związku z § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Starosta Lubartowski zarządził:

  1. wprowadził w okresie od dnia 22 kwietnia 2020 r. do odwołania, ograniczenia w obsłudze interesantów;
  2. wprowadził wykonywanie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;
  3. dopuścił bezpośrednią obsługę klienta w wyznaczonych punktach informacyjnych na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lubartowie.
  4. wszelkie sprawy, niewymagające osobistego stawiennictwa, należy załatwiać drogą pocztową, faxem (81 854 33 24), za pomocą poczty elektronicznej ([email protected]), przez elektroniczną skrzynkę podawczą EPUAP, jak również drogą telefoniczną (tel. 81 855-20-70).