AKTUALNOŚCI, Komunikaty

Ognisko ASF w gminie Jeziorzany. Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego.

Dodane przez: admin (2020-09-24 20:37)

ROZPORZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem w dniu 21 września 2020 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w miejscowości Jeziorzany, gmina Jeziorzany, zarządza się, co następuje: ROZPORZĄDZENIE NR 42 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń
na terenie powiatów lubartowskiego, łukowskiego, puławskiego i ryckiego.

Na podstawie art. 46 ust. 3 pkt 1, 2, 3, 4, 7, 8d i 8f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421), w związku ze stwierdzeniem w dniu 21 września 2020 r. w powiecie lubartowskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń u świń w miejscowości Jeziorzany, gmina Jeziorzany, zarządza się, co następuje:
§ 1. Określa się:
1) obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ogniska afrykańskiego
pomoru świń w miejscowości Jeziorzany, obejmujący:
a) w gminie Jeziorzany miejscowości: Drewnik, Jeziorzany, Przytoczno, Wola Blizocka, część
miejscowości Krępa, położoną na południe od drogi krajowej nr 48,
b) w gminie Michów miejscowość Węgielce oraz część miejscowości Ostrów, położoną na północ od rzeki
Wieprz;
2) obszar zapowietrzony w powiecie lubartowskim o promieniu ok. 3 km wokół ognisk afrykańskiego pomoru
świń, obejmujący:
a) w gminie Michów miejscowości: Aleksandrówka, Elżbietów, Gawłówka, Gołąb, Gołąb – Kolonia,
Młyniska, Podlodówek, Rawa, Rudno, Wypnicha,
b) w gminie Firlej miejscowości: Nowy Antonin, Majdan Sobolewski, Sobolew, Sobolew – Kolonia,
c) w gminie Kamionka miejscowość Kierzkówka;
3) obszar zagrożony w powiatach lubartowskim, łukowskim, puławskim i ryckim o promieniu ok. 7 km poza
obszar, o którym mowa w pkt 1, obejmujący:
a) w powiecie lubartowskim w gminie Abramów miejscowości: Abramów, Ciotcza, Dębiny, Marcinów,
Michałówka, Sosnówka, Wielkie, Wielkolas,
b) w powiecie lubartowskim gminę Firlej bez obszaru zapowietrzonego,
c) w powiecie lubartowskim gminę Jeziorzany bez obszaru zapowietrzonego,
d) w powiecie lubartowskim w gminie Kamionka miejscowości: Amelin, Ciemno, Kamionka (sołectwa
Kamionka I, II i III), Kierzkówka – Kolonia, Rudka Gołębska, Samoklęski, Samoklęski Kolonia Druga,
Samoklęski Kolonia Pierwsza, Siedliska, Stanisławów Duży, Syry,
e) w powiecie lubartowskim w gminie Kock miejscowości: Białobrzegi, Białobrzegi Kolonia, Bożniewice,
Poizdów, Poizdów Kolonia, Ruska Wieś, Wygnanka, Zakalew,
f) w powiecie lubartowskim gminę Michów bez obszarów zapowietrzonych,
g) w gminie Lubartów miejscowości: Mieczysławka, Wola Mieczysławska, Żurawie Bagno,
h) w powiecie łukowskim w gminie Adamów miejscowości: Budziska, Dąbrówka, Ferdynandów,
Kalinowy Dół, Władysławów,
i) w powiecie łukowskim w gminie Serokomla miejscowości: Charlejów, Ernestynów, Krzówka,
Leonardów, Pieńki, Poznań, Serokomla, Wola Bukowska,
j) w powiecie puławskim w gminie Baranów miejscowości: Dębczyna, Gródek, Huta, Kozioł, Łukawica,
Łukawka, Nowomichowska, Składów, Zagóźdź,
k) w powiecie ryckim w gminie Nowodwór miejscowości: Grabowce Dolne, Lendo Wielkie, Przestrzeń,
l) w powiecie ryckim w gminie Ułęż miejscowości: Lendo Ruskie, Podlodów, Podlodówka, Sobieszyn,
Stara Wólka.
§ 2. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, zakazuje się:
1) wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego Powiatowego
Lekarza Weterynarii;
2) przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń i zwierząt innych niż świnie bez zgody
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
3) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
4) organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
5) wywożenia i rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń bez zgody właściwego
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
6) organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów;
7) wysyłki ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego nie przeznaczonych do spożycia przez ludzi oraz
produktów pochodzenia zwierzęcego pozyskanych ze świń do pozostałych państw członkowskich Unii
Europejskiej, państw trzecich oraz pozostałych części terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Na obszarze zapowietrzonym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności
odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach, trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAPOWIETRZONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny
z odległości co najmniej 100 m;
5) umieszczenie na drogach wylotowych z obszaru mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem
dezynfekcyjnym wskazanym przez właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz ich utrzymywanie
w stanie wilgotnym;
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 2 – Poz. 4656
6) umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, naczyń ze środkiem do
dezynfekcji rąk oraz mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez
właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym;
7) pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.
§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:
1) wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez
zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
2) transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
3) organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.
§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:
1) oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
a) zwierząt,
b) tusz,
c) pasz,
d) nawozów naturalnych,
e) przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
2) zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby,
w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
3) niezwłoczne powiadamianie właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii przez posiadaczy świń
o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
4) oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych i prywatnych,
ścieżkach dla pieszych oraz parkingach trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ
OBSZAR ZAGROŻONY”. Tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co
najmniej 100 m.
§ 6. Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby
przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.
§ 7. Wykonanie rozporządzenia powierza się Powiatowym Lekarzom Weterynarii w Lubartowie, Łukowie,
Puławach i Rykach, Starostom: Lubartowskiemu, Łukowskiemu, Puławskiemu i Ryckiemu, Komendantom
Powiatowym Policji w Lubartowie, Łukowie, Puławach i Rykach, Komendantom Powiatowym Państwowej
Straży Pożarnej w Lubartowie, Łukowie, Puławach i Rykach, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
– Oddział w Lublinie, Lubelskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Transportu Drogowego, Dyrektorowi
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, Wójtom Gmin wymienionych w § 1.
§ 8. Wójtowie Gmin wymienionych w § 1 oznaczą odpowiednio obszary zapowietrzone w sposób
określony w § 3 pkt 4 oraz obszary zagrożone afrykańskim pomorem świń w sposób określony w § 5 pkt 4.
§ 9. Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu
oraz przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin i miejscowościach (sołectwach) na
obszarze zapowietrzonym i zagrożonym.
§ 10. Uchyla się rozporządzenie Nr 28 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj.
Lubelskiego poz. 4127), zmienione rozporządzeniem Nr 34 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r.
(Dz. Urz. Woj. Lubelskiego poz. 4258).
§ 11. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Dziennik Urzedowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 4656
§ 12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Wojewoda Lubelski
Lech Sprawka