AKTUALNOŚCI, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg i Fundusz Dróg Samorządowych

Remont drogi gminnej Nr 103132L w miejscowości Drewnik od km 0+000,00 do km 0+260,00. Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – zadania remontowe na 2023 rok.

Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg –  na zadania remontowe – nabór 2023 r. 

I. Nazwa projektu „Remont drogi gminnej Nr 103132L w miejscowości Drewnik od km 0+000,00 do km 0+260,00”.

Wartość projektu – brutto 127 972,89 zł

Dofinansowanie – zł

Wkład własny – zł

Cele oraz planowane efekty projektu:

Założenia projektowe.

Szerokość jezdni drogi gminnej po planowanym remoncie będzie wynosiła 3,00m. Droga gminna będzie posiadała jezdnię o jednym pasie ruchu, przeznaczonym do ruchu w obu kierunkach. 

Rozwiązania wysokościowe.

Z uwagi na ograniczoną szerokość pasa drogowego drogi gminnej jej remont zakłada odzwierciedlenie istniejącej niwelety jezdni. Spadek poprzeczny nawierzchni zostanie usystematyzowany i został przyjęty jako obustronny (daszkowy) w wysokości 2%. 

Projektowana nawierzchnia jezdni: 

  • o 3cm warstwa ścieralna z AC11S 
  • o 100 kg/m2 (4cm) warstwa wyrównawcza z AC16W 
  • o ok. 25 cm istniejąca nawierzchnia asfaltowa wraz z podbudową 

Pobocza 

Obustronne pobocza o stałej szerokości 50cm, wykonane będą jako gruntowe o spadku poprzecznym 8% w kierunku zewnętrznym od osi jezdni.