AKTUALNOŚCI

Dostępny samorząd – granty – Gmina Jeziorzany z dofinansowaniem.

Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie w wysokości 86 tys. zł w ramach projektu grantowego PFRON pn. „Dostępny samorząd – granty” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Dofinansowanie pozyskane zostało na poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez gminę dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Przedsięwzięcie grantowe realizowane będzie w podziale na dostępność architektoniczną, cyfrową i komunikacyjno-informacyjną.

W ramach przedsięwzięcia grantowego budynek Urzędu Gminy Jeziorzany zostanie doposażony pod kątem zapewnienia dostępności architektonicznej. W ramach dostępności cyfrowej dostosowane zostaną strony internetowe BIP Gminy i BIP GOPS do wymagań na poziomie określonym w Ustawie z dn. 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych. W ramach dostępności komunikacyjno-informacyjnej zakupione zostaną lupy oraz pętle indukcyjne na potrzeby gminy i jednostek organizacyjnych gminy.

Kwota dotacji stanowi 100 procent wartości projektu finansowanego przez PFRON.

Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie ich w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wnioskodawcami uprawnionymi do złożenia wniosku są jednostki samorządu terytorialnego:

  • gminy,
  • powiaty,
  • województwa.

Kwota przeznaczona na finansowanie przedsięwzięć grantowych wybranych w naborze wniosków o udzielenie grantu wynosi 81 500 000 zł, w tym dla małych grantów wynosi 52 000 000 zł, natomiast dla dużych grantów 29 500 000 zł.

Maksymalna wartość grantu dla jednego wnioskodawcy wynosi 100 000 zł (mały grant) albo, gdy przedsięwzięcie przewiduje dostosowania architektoniczne o większej skali, 250 000 zł (duży grant).


Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne