AKTUALNOŚCI, RPO WL 2014-2020

„OZE w gminie Jeziorzany” – koniec montażu instalacji.

„OZE w gminie Jeziorzany”

Gmina Jeziorzany przystąpiła do realizacji projektu pn. „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

Dnia 31 października br. upłynął – zgodnie z obowiązującą umową – termin montażu i oddania do użytku dla mieszkańców instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych.

Kluczowym argumentem przemawiającym za realizacją inwestycji był fakt, iż projekt rozwiąże problemy mieszkańców gminy związane z uzależnieniem od jednego źródła energii oraz zanieczyszczeniem środowiska naturalnego. Potrzeba realizacji projektu wynika m.in. z konieczności: szukania alternatywy dla kosztownych systemów grzewczych; eliminowania zanieczyszczenia spowodowanego emisją CO2; dostosowania polityki energetycznej gminy do wymogów unijnych; propagowania idei wykorzystania „czystej” energii odnawialnej; edukowania przez działanie w trosce o środowisko naturalne; wykorzystywania najnowszych technologii gwarantujących „zysk” ekonomiczny i społeczny.

Celem głównym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz powietrza Gminy Jeziorzany.

Przedmiotem projektu jest zakup i instalacja pompy ciepła, kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i instalacji fotowoltaicznych:

a) pompa ciepła aerotermalna – 1 szt.

b) piece na biomasę – 4 szt.

c) kolektory słoneczne (do produkcji ciepłej wody użytkowej) – 65 szt.

d) instalacje fotowoltaiczne – 75 szt. (o mocach od 2 kW do 6 kW)

Łączna ilość zamontowanych instalacji na obiektach prywatnych w Gminie Jeziorzany wyniesie 145 szt.

Realizacja inwestycji spowoduje szereg pozytywnych oddziaływań na środowisko, m.in.: -obniżenie emisji dwutlenku węgla CO2, powodującego efekt cieplarniany i przyczyniającego się do zmian klimatycznych o 268,95 ton CO2/rok. Poprawie ulegną również warunki życia mieszkańców zarówno w aspekcie ekologicznym ( zmniejszenie emisji szkodliwych substancji, poprawa jakości powietrza) jak i w aspekcie ekonomicznym. Realizacja inwestycji pozwoli na dywersyfikację źródeł energii w Gminie i wykorzystanie bezpłatnego, ekologicznego źródła – promieniowania słonecznego, dzięki czemu zmniejszone zostaną koszty zużycia energii elektrycznej a każda oszczędność w budżecie domowym jest niezwykle istotne dla mieszkańców terenów wiejskich i przyczynia się do poprawy warunków ich życia.

Projekt „OZE w gminie Jeziorzany” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.