AKTUALNOŚCI, Inwestycje, Polski Ład

Polski Ład – PGR – Przebudowa drogi gminnej Nr 103127L od km 1+608,00 do km 2+165,00 w miejscowości Krępa.

Odcinek drogi realizowany w ramach tego zadania w Krępie to kolejny etap realizacji koncepcji poprawy stanu dróg gminnych poprzez ich przebudowę polegającą na ułożeniu powierzchni asfaltowej.

Dzisiejsze inwestycje (w Stoczku Kockim i Krępie) nie mogłyby mieć miejsca bez pomocy części Radnych Rady Gminy Jeziorzany, którzy poparli mój pomysł rozwiązania problemu dofinansowania tych inwestycji.

Mariusz Grobel, Wójt Gminy Jeziorzany

Przebudowa dróg gminnych miejscowości Krępa i Stoczek Kocki.
Część 1- Przebudowa drogi gminnej Nr 103127L od km 1+608,00 do km 2+165,00 w miejscowości Krępa.

Wykonawca:

Arpol -Arkadiusz Porzak z siedzibą w 21-003 Ciecierzyn, Ciecierzyn 64

Wartość robót wg umowy brutto – 610 521,36 zł

Termin zakończenia realizacji zadania wg umowy – 2 sierpnia 2023 r.

Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład – edycja III – PGR

Wkład własny Gminy Jeziorzany to jedynie 2% wartości inwestycji

O programie

Trzecia edycja naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja trzecia – PGR)

W trzeciej edycji naboru wniosków o bezzwrotne dofinansowanie realizowanych inwestycji mogą ubiegać się gminy, powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne, na obszarze których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej.

Wartość dofinansowania, o które można wnioskować w tej edycji wynosi maksymalnie do 98 proc. wartości inwestycji (wymagany wkład własny gminy popegeerowskiej to 2 proc.).

Gminy popegeerowskie mogły ubiegać się o dofinansowanie inwestycji z 36 obszarów.

Nabór wniosków rozpoczął się 28 grudnia 2021 r. i trwał do 11 marca 2022 r. do godz. 17.00.

W trzecim naborze gminy mogły złożyć maksymalnie dwa wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 5 mln zł

natomiast pozostali wnioskodawcy (powiaty, związki międzygminne i związki powiatowo-gminne) mogli złożyć także maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie w tym:

  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
  • 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln

Wnioskodawcy tej edycji mogli również równolegle wnioskować o dofinansowanie w drugiej edycji naboru wniosków o dofinansowanie dla wszystkich JST/związków JST.


Inwestycja rozpoczęta, trwa przebudowa, zdjęcia poniżej.