AKTUALNOŚCI, Posiłek w szkole i w domu

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 – Gmina Jeziorzany z dofinansowaniem.

Szanowni Państwo,

Gmina Jeziorzany jako Organ prowadzący wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie. Zgodnie z opublikowaną poniżej listą, Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

O programie słów kilka poniżej:

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007).
W ramach modułu 3 Programu przewidziano następujące działania:

  • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielane będzie organom prowadzącym szkoły podstawowe tylko na realizację jednego z ww. zadań.
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. W przypadku wkładu rzeczowego wydatki z nim związane obejmują usługi lub wyposażenie, związane z realizowanym działaniem w Programie, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.
W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.

Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie dla danej szkoły tylko raz w czasie realizacji programu.

Program „Posiłek w szkole i w domu” skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych.

Składa się z trzech modułów. – Pierwszy moduł to wsparcie i posiłek adresowany do dzieci i młodzieży. Drugi to posiłek adresowany do osób starszych – powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Trzeci moduł został uregulowany w rozporządzeniu, zakłada doposażenie i poprawę standardu już działających stołówek (mających własną kuchnię i jadalnie) lub doposażenie tych, które nie działają tak, aby mogły zostać uruchomione lub o stworzenie nowych, a także wsparcie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków, czyli jadalni.

– Z oferty może skorzystać 2478 samorządów, które poprzez swój niewielki udział własny mogą realizować to ważne zadanie – powiedziała minister Rafalska. Co więcej samorządy, które dowożą posiłki na przykład dla osób starszych, schorowanych, niepełnosprawnych również mogą otrzymać dodatkowe 5 proc. na pokrycie kosztów tego dowozu.
Ogólna kwota pieniędzy w całym okresie realizacji całego programu „Posiłek w szkole i w domu”, czyli w latach 2019-2023, wyniesie 2,75 mld zł. Program będzie realizowany we wszystkich województwach.

Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pomoc taka trafi do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 proc. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej.

Z pieniędzy przekazywanych gminom dofinansowane zostaną posiłki wydawane w stołówkach i dowożone osobom dorosłym, w tym niewychodzącym z domu (np. ze względu na podeszły wiek czy niepełnosprawność), które nie są w stanie same przygotować sobie gorącego posiłku (w programie przeznaczono pieniądze na dowóz posiłków).

„Posiłek w szkole i w domu” docelowo zastąpi program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.