AKTUALNOŚCI, Oświata

Posiłek w szkole i w domu – Gmina Jeziorzany z dofinansowaniem.

Szanowni Państwo,

Gmina Jeziorzany jako Organ prowadzący wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania polegającego na doposażeniu i poprawie standardu funkcjonowania stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Przytocznie. Zgodnie z opublikowaną poniżej listą, Gmina Jeziorzany otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

O programie słów kilka poniżej:

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Rada Ministrów ustanowiła wieloletni rządowy programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019- 2023. Program przygotowany został przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Z dniem 1 stycznia 2019 roku weszła w życie Uchwała Nr 140 Rady Ministrów w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (M.P. poz. 1007).
W ramach modułu 3 Programu przewidziano następujące działania:

  • doposażenie, adaptację i poprawę standardu funkcjonujących stołówek szkolnych (własnej kuchni i jadalni);
  • doposażenie i adaptację stołówek szkolnych, które obecnie nie funkcjonują, tak aby mogły zostać uruchomione;
  • zorganizowanie nowych stołówek szkolnych;
  • adaptację, poprawę standardu i wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych do spożywania posiłków (jadalni).

Wsparcie finansowe udzielane będzie organom prowadzącym szkoły podstawowe tylko na realizację jednego z ww. zadań.
Program zakłada obowiązkowy wkład finansowy lub rzeczowy organów prowadzących szkoły w wysokości 20% środków niezbędnych do realizacji dotowanego zadania w Programie. W przypadku wkładu rzeczowego wydatki z nim związane obejmują usługi lub wyposażenie, związane z realizowanym działaniem w Programie, zakupione w roku złożenia wniosku o udział w Programie, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku.
W przypadku szkół prowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego wkład własny nie będzie wymagany.

Każdy z organów prowadzących może otrzymać wsparcie dla danej szkoły tylko raz w czasie realizacji programu.