Komunikaty

POSTANOWIENIE NR 2/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 5 stycznia 2022 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Jeziorzany

POSTANOWIENIE NR 2/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV
z dnia 5 stycznia 2022 r.
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Jeziorzany
Na podstawie art. 383 § 2a w związku z § 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054) Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:
§ 1. Stwierdza się wygaśnięcie z dniem 5 stycznia 2022 r. mandatu radnego wybranego do Rady Gminy Jeziorzany w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 10 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ, z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu. Radnym, którego mandat wygasł jest Paweł SZCZOTKA.
§ 2. Postanowienie przekazuje się Zainteresowanemu, Wojewodzie Lubelskiemu oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Jeziorzany.
§ 3. Postanowienie ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaje do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej.
§ 4. Na postanowienie Zainteresowanemu przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, którą wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie IV (decyduje data złożenia skargi, a nie data jej nadania w urzędzie pocztowym).
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Komisarz Wyborczy w Lublinie IV Krzysztof Marek Niezgoda

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=163&p1=szczegoly&p2=236356