AKTUALNOŚCI

POSTANOWIENIE Nr 3/2024KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 12 stycznia 2024 r.

POSTANOWIENIE Nr 3/2024 KOMISARZA WYBORCZEGO W LUBLINIE IV z dnia 12 stycznia 2024 r.
w sprawie podziału Gminy Jeziorzany na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Na podstawie art. 419 § 2 w związku z art. 419 § 2a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), Komisarz Wyborczy w Lublinie IV postanawia, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Gminy Jeziorzany na okręgi wyborcze, ustala się ich granice, numery oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
§ 2. Numery okręgów wyborczych, granice oraz liczby radnych wybieranych w okręgach określa załącznik do postanowienia.
§ 3. Postanowienie podlega przekazaniu Radzie Gminy Jeziorzany, Wojewodzie Lubelskiemu, Państwowej Komisji Wyborczej oraz Wójtowi Gminy Jeziorzany.
§ 4. Na postanowienie Radzie Gminy Jeziorzany, a także wyborcom w liczbie co najmniej 15 przysługuje prawo wniesienia skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 3 dni od daty podania postanowienia do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Komisarza Wyborczego w Lublinie IV. Zgodnie z art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego przez upływ terminu do wniesienia skargi należy rozumieć dzień złożenia skargi Komisarzowi Wyborczemu w Lublinie IV.
§ 5. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości na stronie internetowej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie i w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze Gminy Jeziorzany.

Komisarz Wyborczy w Lublinie IV
Krzysztof Marek Niezgoda

Pełna treść do pobrania poniżej: