AKTUALNOŚCI, Oświata, Pomoc społeczna

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Z dniem 1 stycznia 2024 r. weszła w życie uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym założeniem Programu jest zapewnienie pomocy zarówno dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, jak i osobom starszym, niepełnosprawnym,
o niskich dochodach. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży
w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej.

CEL PROGRAMU

W ramach Programu realizowane są trzy moduły:

1 Moduł dla dzieci i młodzieży;

2 Moduł dla osób dorosłych (za realizację zadań wynikających z modułów 1 i 2 Programu odpowiada minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego);

3 Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach (za realizację zadań wynikających z modułu 3 Programu odpowiada minister właściwy do spraw oświaty
i wychowania).

Moduł 1 i 2 –  zapewnia pomoc dzieciom, uczniom i młodzieży oraz obejmuje pomocą osoby dorosłe, zwłaszcza osoby starsze, chore, niepełnosprawne i samotne w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Moduł  3  – to wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły podstawowej poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.


GMINA JEZIORZANY

W ramach podpisanej umowy pomiędzy Gminą Jeziorzany a Wojewodą Lubelskim udzielono dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania własnego Gminy określonego w w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej w zakresie dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym zgodnie z uchwałą Nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

Na dofinansowanie realizacji zadania – wskazanego wyżej, Wojewoda udzielił dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 63 000,00 zł. Na dofinansowanie wsparcia i udzielenia pomocy w jednej z trzech form: posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz na pokrycie kosztów dowozu posiłków w Gminie dla osób dorosłych w szczególności starszych, chorych, niepełnosprawnych, którą Gmina zobowiązuje się przeznaczyć wyłącznie na sfinansowanie zadania.

FINANSOWANIE PROGRAMU

Program „Posiłek w szkole i w domu” jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zakresie realizacji zadań, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 14  grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Program finansowany  jest  ze  środków  budżetu  państwa oraz  środków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Ogólna kwota środków z budżetu państwa przewidziana w całym okresie realizacji Programu wyniesie 2 750 000 tys. zł, rocznie 550 mln zł, w tym:

  • na realizację modułów 1 i 2 Programu w latach 2024-2028 przewidziano 2 550 000 tys. zł  z budżetu państwa (rocznie 510 mln zł),
  • na realizację modułu 3 Programu w latach 2024-2028 przewidziano 200 000 000 zł 
    z budżetu państwa (rocznie 40 mln zł).