190. Rocznica Bitwy pod Łysobykami, AKTUALNOŚCI

Regulamin uroczystości 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami, zaproszenie oraz informacje Organizatora.

Regulamin określający zadania służb porządkowych i informacyjnych

 w czasie trwania Obchodów 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami, 20 czerwca 2021 r.

 1. Wstęp na teren Obchodów z okazji Obchodów 190. Rocznicy Bitwy pod Łysobykami organizowanej w dnia 20 czerwca 2021 r. o godz. 15:00 do 19:00 w Lesie Przytockim jest nieodpłatny.
 2. Organizatorem Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach oraz Wójt Gminy Jeziorzany
 3. Wejście na teren organizowanej Obchodów jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.
 4. Organizator Obchodów może odmówić wstępu na Obchodów oraz przebywania na niej osobom:
 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Obchodów,
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Obchodach oraz porządek podczas trwania Obchodów, poprzez m. in.:
 • służby porządkowe i służby informacyjne,
 • udostępnienie pomocy medycznej.

6. Uczestnicy Obchodów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie na którym odbywają się Obchody, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Obchodach na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

7. Uczestnicy Obchodów oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Obchodów zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Obchodów, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Obchodów.

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Obchodów:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów wybuchowych,

c) wyrobów pirotechnicznych,

d) napojów alkoholowych,

e) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

9. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Obchodów oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania Obchodów.

10. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

 1. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Obchodów, a w przypadku nie wykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Obchodów,
  1. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

11. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu Obchodów osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Obchodów.

12. Sprzęt obsługujący Obchodów  stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i wygrodzenia (barierki ochronne).

13. Organizator wyznacza strefy podziału Obchodów: strefę A (oficjalne miejsce Obchodów – wydzielona część działki 2182) strefę B (miejsce pokazów i inscenizacji przez grupy rekonstrukcyjne, działki 1965, 1966).

14. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Obchodów.

15. W czasie Obchodów Organizator oraz Uczestnicy Obchodów, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

16. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

17. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.bitwapod lysobykami.jeziorzany.eu oraz poprzez wywieszenie w miejscu Obchodów i może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora Obchodów, przy czym zmiana nie może naruszać praw uczestników Obchodów nabytych na podstawie treści regulaminu obowiązującej przed jego zmianą.

Zapraszamy Mieszkańców gminy oraz wszystkich Entuzjastów, Miłośników historii