AKTUALNOŚCI, UKRAINA - Україна

Rozporządzenie MEiN w sprawie organizacji kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (dokument)

Minister Edukacji i Nauki wydał rozporządzanie w sprawie organizacji kształcenia dzieci z Ukrainy. Dokument określa liczbę dzieci w placówkach edukacyjnych, sposób przygotowywania wykazów uczniów przystępujących do egzaminów oraz warunki, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone na organizację zajęć edukacyjnych.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie określające organizację kształcenia dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski jest legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Rozporządzenie wchodzi w życie 22 marca.

Rozporządzenie reguluje m.in. sposób i zakres sporządzania wykazów uczniów szkół podstawowych deklarujących chęć przystąpienia do egzaminów ósmoklasisty, uczniów  uczęszczających do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, technikum lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego oraz uczniów uczęszczających do branżowej szkoły I stopnia lub technikum, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu zawodowego

W dokumencie określone są też zasady powoływania egzaminatorów, którymi mogą zostać osoby niebędące egzaminatorami wpisanymi do ewidencji, sprawdzające prace egzaminacyjne obywateli Ukrainy, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego. Osoby te będą obowiązane odbyć szkolenie dla egzaminatorów.

Nowe przepisy regulują też liczbę uczniów w oddziałach szkolnych i przedszkolnych. Zgodnie z rozporządzeniem w oddziale klas I–III szkoły podstawowej liczba uczniów może być zwiększona do 29. W przypadku oddziałów przedszkola specjalnego, szkoły specjalnej i oddziału specjalnego w szkole oraz grup w ośrodkach szkolno-wychowawczych liczba uczniów  może być zwiększona o nie więcej niż dwoje dzieci niepełnosprawnych będących obywatelami Ukrainy.

Przepisy zawarte w rozporządzeniu określają również zasady pracy poradni psychologiczno-pedagogicznych. W uzasadnionych przypadkach za zgodą kuratora oświaty  dopuszczają, by w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w celu rozpoznawania specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i uczniów z Ukrainy, była zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora poradni za odpowiednie do realizacji  zadań w tym zakresie.

Rozporządzenie wskazuje też możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w innych lokalizacjach niż szkoła i przedszkole. Zgodnie z nowymi przepisami lokal przeznaczony na realizacje zajęć może znajdować się również w budynku lub jego części, które spełniają wymagania określone w przepisach w sprawie warunków technicznych oraz wymagania ochrony przeciwpożarowej.

Zgodnie z informacją przekazaną przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka do polskich szkół zapisano 85 tys. dzieci z Ukrainy. W większości są to uczniowie ze szkół podstawowych. Według szacunków MEiN w Polsce przebywa obecnie około 700 tys. ukraińskich dzieci w wieku szkolnym.