Komunikaty

Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030.

Zarząd Województwa Lubelskiego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.), w związku z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 poz. 1668), podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że:

1. Wszyscy zainteresowani, w dniach od 3 lutego do 24 lutego 2021 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku i projektem Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego do 2030 roku.

Dokumentacja sprawy dostępna jest na stronie internetowej www.strategia.lubelskie.pl oraz jest wyłożona do wglądu w Departamencie Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin (IV piętro, p. 449).

2. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej.

3. Uwagi i wnioski można składać:

  • drogą elektroniczną na adres: [email protected].;
  • pisemnie przesyłając na adres pocztowy: Departament Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin;
  • ustnie do protokołu w Departamencie Strategii i Rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 081 44 16 545 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

4. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Lubelskiego.

5. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 24 lutego 2021 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

W związku ze stanem epidemii i rozprzestrzenianiem się COVID-19 na terenie województwa oraz w trosce o zdrowie mieszkańców regionu rekomendujemy zgłaszanie uwag i wniosków przede wszystkim pocztą elektroniczną albo tradycyjną.