AKTUALNOŚCI, Inwestycje, RPO WL 2014-2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany – zakończenie realizacji projektu.

Wójt Gminy Jeziorzany informuje, że dnia 31 marca 2021 r. zakończy się realizacja projektu pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany”.

Fot. Budynek Urzędu Gminy Jeziorzany – po zakończeniu projektu. Archiwum własne.
fot. Budynek Urzędu Gminy Jeziorzany – przed realizacją projektu. Archiwum własne.

W ramach realizacji projektu wykonana została głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Jeziorzany. Wykonane zostały prace budowlane polegające na: dociepleniu stropodachu wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i częściowo wełną mineralną, wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien wraz z montażem nawiewników okiennych, modernizacja systemu centralnego ogrzewania, wymiana istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kW.

Planowane efekty końcowe realizacji projektu:

Wskaźniki rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 23,28 tony/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 399,47 GJ/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 2,5 MWh/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  133 143,61 kwh/rok.

Wskaźniki produktu: Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 579,57 m2, liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1szt.

Całkowita wartość w/w projektu wyniosła: 636 196,85 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 496 725,26 zł

Kwota dofinansowania  458 729,43 zł

Głównym celem realizacji projektu jest poprawa warunków ekologicznych i ekonomicznych. Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku Jednostki UG.

Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.


Projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.