RPO WL 2014-2020

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany.

Wójt Gminy Jeziorzany informuje, że dnia 30 października 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Jeziorzany”.
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego.

Całkowita wartość w/w projektu wynosi 602 117,07 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 496 725,26 zł
Kwota dofinansowania  458 729,43 zł

W ramach realizacji projektu wykonana zostanie głęboka termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy Jeziorzany. Zakres prac obejmuje: docieplenie stropodachu wełną mineralną, docieplenie ścian zewnętrznych styropianem i częściowo wełną mineralną, wymianę drzwi zewnętrznych, wymianę okien, modernizację systemu centralnego ogrzewania, wymianę istniejących opraw oświetleniowych na energooszczędne typu LED, montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 3kW.

Celem głównym projektu jest poprawa warunków ekologicznych i ekonomicznych, zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz racjonalne wykorzystanie energii, co bezpośrednio przełoży się na poprawę warunków życia mieszkańców, spowoduje poprawę wizerunku Urzędu Gminy. Realizowany projekt wpływa na poprawę jakości powietrza poprzez termomodernizację obiektu użyteczności publicznej oraz powoduje zwiększenie oszczędności zużywanej energii.  
Planowane efekty końcowe realizacji projektu:
Wskaźniki rezultatu: Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 23,28 tony/rok, ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – 399,47 GJ/rok, produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanej / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 2,5 Mwhe/rok, zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych  133 143,61 kwh/rok.
Wskaźniki produktu: powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – 579,57 m2 , liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt., liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1szt.

Planowany termin zakończenia prac ustalono na 31 sierpnia 2020 r.

artykuł wpisany pierwotnie dnia 2020-05-28 00:00.

Projekt współfinansowany w ramach Osi Priorytetowej 5: Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.