RPO WL 2014-2020

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeziorzany – Etap II Kanalizacja w Przytocznie

     Wójt Gminy Jeziorzany informuje, że w dniu 27.04.2017 r.  została podpisana umowa o dofinansowanie projektu  „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jeziorzany – Etap II kanalizacja Przytoczno” .
Projekt jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość  w/w projektu wynosi  5 113 011,95 zł.
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 4 126 920,29 zł.
Kwota dofinansowania  3 507 882,24 zł.

W ramach realizacji projektu zostanie wykonana  kanalizacja podciśnieniowa w m. Przytoczno wraz z odcinkami grawitacyjnymi i przyłączami domowymi oraz systemu monitorowania: KP1, KP2, instalacji OZE.

Celem głównym realizacji planowanej inwestycji jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodnej Gminy Jeziorzany do wymagań Polski i Unii Europejskiej, a tym samym przyczynienie się do realizacji celów polityki ekologicznej Unii Europejskiej tj. ochrony, zachowania i poprawy jakości środowiska, ochrony zdrowia ludzkiego oraz oszczędnego i racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych poprzez objęcie mieszkańców Gminy Jeziorzany nowoczesnym zbiorczym systemem kanalizacji.

 
Planowane efekty końcowe realizacji projektu:
Wskaźniki rezultatu –  przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 1140 osób.
Wskaźniki produktu – długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 10,83 km.


W dniu 11.09.2017 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Budowy kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitorowania z zainstalowanymi panelami słonecznymi w miejscowości Przytoczno”. Głównym wykonawcą robót jest Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. zo.o. z siedzibą w Lublinie.


Ruszyły roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej w gminie Jeziorzany . Rozpoczęto pierwsze wykopy w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców m. Przytoczna.


W dniu 25.04.2019 r. dokonano odbioru końcowego inwestycji polegającej na „Budowie kanalizacji sanitarnej wraz z systemem monitorowania z zainstalowanymi panelami fotowoltaicznymi w m. Przytoczno’, realizowanej w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Jeziorzany – Etap II kanalizacja Przytoczno”.  Rozruch technologiczny sieci został przeprowadzony w dniach 16-18.04.2019 r. Komisja odbiorowa stwierdziła, że roboty budowlane zostały wykonane w terminie, zgodnie z obowiązującą umową, a jakość wykonanych robót określiła jako dobra.


Wójt gminy Jeziorzany zaprasza mieszkańców miejscowości Przytoczno, do których została podłączona sieć kanalizacyjna o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Jeziorzany , przy ul. Rynek  22, 21-146 Jeziorzany , pokój nr 16 celem podpisania nowej umowy na odbiór wody i ścieków.


W ramach realizacji projektu został wykonany system ICT  wspomagający zarządzanie gospodarką wodno-ściekową na obszarze gminy Jeziorzany.  Każdy mieszkaniec objęty realizacją projektu i podłączony do systemu kanalizacji sanitarnej ma możliwość zalogowania się, sprawdzenia zużycia wody  oraz salda. Dodatkowo użytkownik po zalogowaniu się może podać stan licznika wody i podlicznika ścieków a system sam przeliczy podane zużycie, wygeneruje fakturę do zapłaty. Za pomocą systemu ICT mieszkańcy mogą dokonywać transakcji on – line.