AKTUALNOŚCI, Rada Gminy

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeziorzany.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2022 r.
Na podstawie art. 371 § 2 i § 3 w zw. z art. 385 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054), niniejszym podaje się do publicznej wiadomości Zarządzenie Nr 15 Wojewody Lubelskiego z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany

ZARZĄDZENIE NR 15 WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jeziorzany

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319 oraz z 2021 r. poz. 1834 i 2054)
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Jeziorzany w jednomandatowym okręgu wyborczym Nr 6, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2.
Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 27 marca 2022 r.
§ 3.
Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.
§ 4.
Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

WOJEWODA LUBELSKI
Lech Sprawka
Załącznik do Zarządzenia Nr 15
Wojewody Lubelskiego
z dnia 17 stycznia 2022 r.


Pliki do pobrania:

https://ugjeziorzany.e-biuletyn.pl/index.php?id=516&p1=szczegoly&p2=236770