AKTUALNOŚCI, KORONAWIRUS

Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych przy zatrudnianiu cudzoziemców

Szanowni Państwo,

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie w związku z istniejącą sytuacją epidemiologiczną w ślad za pismem Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego znak: DNS-HŻ.9011.1.28.2021 z dnia 06.04.2021r. przekazuje w załączeniu uaktualnione wytyczne z dnia 31.03.2021r. pt.: „Wytyczne MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku
z rozprzestrzenianiem się SARS-CoV-2”.

Należy zwrócić uwagę, iż podstawowym celem wrażanych procedur na terenie gospodarstwa rolnego jest zapewnienie bezpieczeństwa gospodarzom i pracownikom sezonowym wykonującym prace na terenie gospodarstwa, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby kontaktów, celem zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego, zapewnienie pracownikom zza granicy odbycia 10-dniowej kwarantanny z możliwością bezpiecznego wykonywania pracy i pobytu, przy zachowaniu ciągłość pracy w gospodarstwie rolnym.

Załączony dokument zawiera podstawowe rekomendacje w zakresie:

  1. procedur zapobiegawczych dotyczących zapewnienia transportu i warunków kwarantanny;
  2. procedur ograniczających szerzenie się wirusa;
  3. procedur w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u pracownika.

Ponadto Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie informuje, iż na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego w dziale „Żywność i woda” „Koronawirus”  można znaleźć informacje na temat żywności w kontekście COVID-19, w tym m. in. artykuł
pt. „COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego” (link: COVID-19 i bezpieczeństwo żywności – wytyczne dla przedsiębiorstw sektora spożywczego – Główny Inspektorat Sanitarny – Portal Gov.pl (www.gov.pl)).

W związku ze stale zmieniającą się sytuacją epidemiczną, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie przypomina o obowiązku bieżącego śledzenia przepisów prawa oraz wytycznych na stornie umieszczonych https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, prosząc jednocześnie o upowszechnienie załączonych wytycznych.

Ponadto, mając na względzie ryzyko związane z owocami miękkimi i warzywami spożywanymi na surowo oraz zbliżającym się sezonem letnim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lubartowie zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie osobom prowadzącym gospodarstwa rolne poniższych informacji na temat obowiązku rejestracji
w Państwowej Inspekcji Sanitarnej podmiotów prowadzących
działalność w zakresie dostaw bezpośrednich, produkcji pierwotnej (producentów płodów rolnych przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub produkcji środków spożywczych) oraz rolniczego handlu detalicznego (sprzedaż i przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego). W przypadku prowadzenia ww. działalności na terenie powiatu lubartowskiego należy złożyć uzupełniony wniosek, stanowiący załącznik do niniejszego pisma do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Lubartowie ul. Lubelska 103, 21-100 Lubartów
w terminie, co najmniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności. Powyższe ma na celu dotarcia do jak najszerszej grupy osób prowadzących w/w działalność, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku rejestracji.

Niedopełnienie ww. obowiązku stanowi naruszenie przepisów prawa
tj.: art. 103 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 25.08.2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 2021, z późn. zm.), w myśl którego „Kto prowadzi działalność
w zakresie produkcji lub obrotu żywnością bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów lub o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów lub wbrew decyzji o odmowie zatwierdzenia zakładu w trybie i na zasadach określonych w art. 6 rozporządzenia nr 852/2004 oraz art. 63, podlega karze pieniężnej (…) w wysokość
do 5000 zł, nie mniej niż 1000 zł.”

Powyższe wynika również z obowiązku dotyczącego traceability, polegającego
na bezwzględnej weryfikacji i dokumentowaniu posiadania przez producentów produkcji pierwotnej / podmioty dostarczających owoce/warzywa do zakładów produkcyjnych / punktów skupu dokumentów potwierdzających objęcie ich nadzorem przez właściwy miejscowo organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej.